اندازه گیری صحیح

اندازه گیری برای شومیز و بولیز

دور بازو

دور سینه

قد آستین

دور کمر

اندازه گیری برای پیراهن کلوش

دور کمر

دور سینه

دور بازو

قد دامن

اندازه گیری برای پیراهن جذب و مدل ماهی

دور کمر

دور سینه

دور بازو

قد دامن

دور باسن

اندازه گیری برای کت کوتاه

دور کمر

دور سینه

دور بازو

قد آستین